Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Bedrijfsondersteuning

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Bedrijfsondersteuning

3.060

3.092

2.981

-110

Financiële ondersteuning

-

-

-

-

Juridische ondersteuning

48

53

49

-4

Personeel en organisatie

331

355

387

31

Documentaire informatie voorziening

255

255

250

-5

Informatisering en automatisering

1.644

1.544

1.320

-224

Communicatie

346

346

346

-

GEO-informatie

112

112

129

17

Personeel algemeen

323

426

501

75

Doorbel Overhead grexen

-887

-847

-685

162

Overhead

-887

-847

-685

162

Saldo kostenplaatsen

-

37

775

739

Saldo kostenplaatsen

-

37

775

739

Totaal Lasten

2.173

2.281

3.072

791

Lasten thema Bedrijfsondersteuning € 791.000

Productgroep Juridische ondersteuning € 4.000 voordeel

Toelichting n.v.t.

Productgroep Personeel en organisatie € 31.000 nadeel

De extra kosten worden voor het grootste deel veroorzaakt door een extra belastingheffing door overschrijding van de WKR (werkkostenregeling). Dit betreft de onbelaste vergoedingen die een werkgever aan zijn medewerkers verstrekt. De thuiswerkvergoeding die wij verstrekken viel belastingtechnisch in 2021  nog niet onder de gerichte vrijstellingen. Het was op voorhand niet mogelijk deze kosten te kwalificeren als coronakosten omdat pas  na afloop van een boekjaar de stand van zaken opgemaakt kan worden van alle verstrekte onbelaste vergoedingen in zowel de salaris- als de financiële administratie.
Daarnaast is er in 2021 een groter beroep gedaan op de bedrijfsarts dan in 2020.

Productgroep Documentaire informatievoorziening € 5.000 voordeel

Toelichting n.v.t.

Productgroep Informatisering en automatisering € 224.000 voordeel

Vanuit het project invoering zaaksysteem is een extra beroep gedaan op de expertise van het team I&A.  Ook de corona pandemie heeft extra inzet gevraagd van het team I&A, o.a. vanuit de ondersteuning voor het thuiswerken en inrichting van een aantal hybride vergaderoplossingen.
Een  aantal projecten benoemd vanuit de uitvoeringsplannen van het Informatiebeleid hebben hierdoor vertraging opgelopen, waardoor de begrootte bedragen die voortvloeien uit deze projecten niet zijn uitgeven.   (€ 60.000,-)

Begroot waren ook aanpassingen op de voorzieningen voor Informatiebeveiliging, om te voldoen aan de BIO (Baseline informatiebeveiliging Overheid). Inrichting van SOC/SIEM en Vulnerability Management is samen met de IT Dienstverlener ingericht, waarbij is bedongen de eerste periode als Proof Of Concept in gebruik te nemen, waarbij er geen vergoeding aan de ICT Dienstleveranciers is betaald.  (€ 60.000,-)

In het I&A budget zijn een aantal ramingen voor inhuur van expertise, uitval van hardware, etc.
In vergelijking met vorige jaren is minder een beroep gedaan op externe expertise (mede door de vertraging op projecten I&A) en zijn reparatiekosten op hardware beperkt gebleven.  ( € 23.000,-)

Op de post ICT-Infrastructuur is in 2020 een aframing geweest die per abuis incidenteel is afgeraamd in plaats van structureel.  Dit is vanuit het ICT Beheerplan 2022 en verder gecorrigeerd.
Verder zijn enkele datalijnen ondergebracht bij het contract GT-Vast, de aanbesteding vanuit de VNG. Hierdoor is ook een besparing gerealiseerd. (€ 74.000,-)

Verantwoording Telefonie
Enkele telefoonlijnen zijn ondergebracht bij het contract GT Vast, waardoor een besparing op telefoniekosten is gerealiseerd (€ 7.000,-)

Productgroep Geo-informatie € 17.000 nadeel

De overschrijding wordt veroorzaakt door kosten van het ICT beheerplan en een kleine overschrijding van inhuur.

Productgroep Personeel algemeen € 75.000 nadeel

Als gevolg van Covid-19 was er noodzaak om de digitale participatie te versnellen en te intensiveren.
Om daarvoor voldoende extra capaciteit beschikbaar te hebben is gedurende 2021 een extra medewerker voor 24 uur aangetrokken boven de reguliere formatie.

Daarnaast hebben we meer werkervaringsplaatsen gerealiseerd om ook op andere knelpunten die ontstonden als gevolg van alle Covid-19 maatregelen te kunnen ondersteunen.
Voor betrokken jonge afgestudeerden betekent het een mogelijkheid om ook in deze bijzondere Covid-19 periode werkervaring op te kunnen doen.

Doorbelasting overhead grexen € 162.000 nadeel

In 2021 zijn per saldo minder uren toegerekend aan de grondexploitaties. Omdat er minder uren zijn geschreven, wordt er ook minder overhead toegerekend dan begroot.

Saldo kostenplaatsen  € 739.000 nadeel

Het grootste deel  van dit bedrag wordt veroorzaakt door inhuur derden. Dit heeft te maken met de vervanging van langdurig zieken, en invulling openstaande vacatures vanwege de moeilijk arbeidsmarkt. En er zijn per saldo minder uren doorberekend aan de grondexploitaties .

.  

Toelichting Baten

Baten

Thema Bedrijfsondersteuning

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Bedrijfsondersteuning

-161

-32

-55

-23

Juridische ondersteuning

-24

-24

-42

-18

Personeel en organisatie

-

-

-

-

GEO-informatie

-8

-8

-

8

Personeel algemeen

-129

-

-12

-12

Totaal Baten

-161

-32

-55

-23

Afwijking Baten thema Bedrijfsondersteuning € -23.000

Productgroep Juridische ondersteuning € 18.000 voordeel
Met de gemeente Kaag en Braassem hebben we in 2013 een DVO gesloten voor de behandeling van bezwaarschriften voor die gemeente door onze commissie bezwaarschriften. Zij nemen daarvoor 400 uur op jaarbasis af. Indien we minder uren aan Kaag en Braassem besteden worden die kosten niet verrekend. Afname van meer uren wel. In 2021 hebben wij 650 uur besteed aan de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Kaag en Braassem. Die extra 250 uren zijn in rekening gebracht. En levert dit voordeel op.

Productgroep Geo-informatie € 8.000 nadeel

Toelichting n.v.t.

Productgroep Personeel algemeen € 12.000 voordeel

Dit betreft een baat van het UWV. In een beperkt aantal gevallen ontvangen wij een ziektewet uitkering voor onze medewerkers. Dit betreft onder andere zwangerschaps- en bevalllingsverlof.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31