Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Vastgoed Sociaal domein

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Vastgoed Sociaal Domein

2.707

2.885

2.670

-215

Vastgoed zorg en leefstijl

228

259

225

-33

Vastgoed vrije tijd en cultuur

1.578

1.595

1.466

-128

Vastgoed onderwijs en ontwikkeling

901

1.031

979

-53

Totaal Lasten

2.707

2.885

2.670

-215

Lasten thema Vastgoed Sociaal domein € -215.000

Productgroep Vastgoed Zorg en Leefstijl € 33.000 voordeel
Dit verschil is volledig opgebouwd uit voordelen kleiner dan € 10.000, waarbij opvalt dat bij veel panden de energie en onderhoudslasten in 2021 lager waren dan begroot. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het feit dat door Covid-19 maatregelen veel accommodaties minder zijn gebruikt dan in normale jaren. Hierdoor is minder energie verbruikt en waren er minder onderhoudsmeldingen.

Productgroep Vastgoed Vrije Tijd en Cultuur € 128.000 voordeel
Voor 2021 was een budget (€ 35.000) opgenomen om een ventilatiesysteem te realiseren voor de gymzaal van schoolgebouw Buytewech. Het systeem is uiteindelijk niet in 2021 geïnstalleerd maar dit zal in 2022 gebeuren. Bij de resultaatbestemming van de Jaarrekening zal worden voorgesteld om dit bedrag in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Daarnaast waren de kosten voor sporthal de Steupel in 2021 lager (€ 20.000) dan begroot, vooral door lagere energie en onderhoudslasten. Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens, waarbij opnieuw opvalt dat bij veel panden de energie en onderhoudslasten in 2021 lager waren dan begroot. Ook hier is het verminderde gebruik van de accommodaties door de geldende Covid-19 maatregelen de verklaring.

Productgroep Vastgoed onderwijs en ontwikkeling € 53.000 voordeel
Bij de Decembernota is een budget gevraagd voor inrichting en opstartkosten van IKC de Vaart. Omdat de facturering via de beheerstichting liep, wordt dit bedrag pas in 2022 bij de gemeente in rekening gebracht. Hierdoor is het budget in 2021 niet uitgegeven. Bij de bestemming van de Jaarrekening zal worden voorgesteld het budget voor 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.

Toelichting Baten

Baten

Thema Vastgoed Sociaal domein

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Vastgoed Sociaal Domein

-624

-587

-559

27

Vastgoed zorg en leefstijl

-101

-136

-125

11

Vastgoed vrije tijd en cultuur

-459

-351

-315

35

Vastgoed onderwijs en ontwikkeling

-64

-100

-119

-19

Totaal Baten

-624

-587

-559

27

Afwijking Baten thema Vastgoed Sociaal domein € 27.000

Productgroep Vastgoed Zorg en Leefstijl € 11.000 nadeel

Productgroep Vastgoed Vrije Tijd en C ultuur  € 35.000 nadeel
In 2021 is een lager bedrag ontvangen vanuit de 'Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19' (TVS-regeling) dan waarmee rekening was gehouden, dit betekent een nadeel van € 16.000. Daarnaast is voor ongeveer € 20.000 kwijtschelding verleent aan huurders van gemeentelijke panden en ruimtes die, vanwege Covid-19 maatregelen, geen gebruik van de betreffende ruimte(n) konden maken. Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.

Productgroep Vastgoed Onder wijs en Ontwikkeling  € 19.000 voordeel
De inkomsten voor de verhuur van ruimtes aan kinderopvangorganisaties vielen in 2021 hoger uit dan begroot.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31