Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Ruimtelijk beleid

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Vergunningen en toezicht

1.338

1.295

1.257

-37

Bouw en woningtoezicht

371

371

381

10

Vergunningen (volkshuisvesting)

967

924

877

-47

Wonen

677

1.016

927

-89

Bestemmingsplannen

377

578

497

-82

Structuurplannen & ruimtelijke visies

190

311

313

2

Wonen

109

126

117

-9

Monumenten en beeldkwaliteit

23

23

23

-

Monumenten en beeldkwaliteit

23

23

23

-

Totaal Lasten

2.037

2.334

2.208

-126

Lasten thema Ruimtelijk beleid € -126.000

Productgroep Vergunningen en Toezicht € 37.000 voordeel
Voor de behandeling van omgevingsvergunningaanvragen bleek minder advies nodig van onze omgevingsdienst (€ 17.000). De kosten voor software met betrekking tot vergunning en toezicht zijn dit jaar meegevallen (€ 21.000) omdat nog niet alle softwarecomponenten in gebruik konden worden genomen. Dit werd mede veroorzaakt door het uitstellen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen. Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.

Productgroep Wonen € 89.000 voordeel

Bij de Voorjaarsnota 2021 werd een toename verwacht van het aantal adviesuren dat wij afnemen van de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) voor bestemmingsplannen. Deze toename is ook gerealiseerd, maar een deel van deze adviesuren drukt op andere producten, hierdoor is een voordeel van € 40.000 ontstaan. De aangeschafte software voor het werken met Omgevingsplannen kon in 2021 nog niet in gebruik worden genomen, waardoor ook de kosten lager waren (€ 29.000). Tot slot is er minder ingehuurd voor werkzaamheden binnen het beleidsveld bestemmingsplannen dan begroot.

Productgroep Monumenten en Beeldkwaliteit conform begroting

Toelichting Baten

Baten

Thema Ruimtelijk beleid

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Vergunningen en toezicht

-1.182

-1.152

-1.295

-143

Bouw en woningtoezicht

-

-

-15

-14

Vergunningen (volkshuisvesting)

-1.182

-1.152

-1.280

-128

Wonen

-56

-66

-77

-11

Bestemmingsplannen

-56

-66

-77

-11

Structuurplannen & ruimtelijke visies

-

-

-

-

Wonen

-

-

-

-

Totaal Baten

-1.238

-1.218

-1.371

-154

Afwijking Baten thema Ruimtelijk beleid € -154.000

Productgroep Vergunningen en Toezicht € 143.000 voordeel
Er zijn aanzienlijk meer omgevingsvergunningen behandeld dan vooraf wordt voorzien, dit heeft geleid tot een voordeel van € 128.000. Toenemende ruimtebehoefte als gevolg van het thuiswerken en de zeer beperkte mogelijkheden om door te stromen op de woningmarkt zijn hier mede oorzaak van. Daarnaast is een stijging van de leges het gevolg van hogere bouwkosten omdat de leges een percentage van de bouwkosten bedragen.

Productgroep Wonen € 11.000 voordeel

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31