Home

Bijlagen

Toelichting Toevoeging Reserves


     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Toevoeging reserves

641

769

913

143

Economie

-

-

-

-

Vergunningen en toezicht

342

342

486

143

Wonen

-

-

-

-

Alle grondexploitaties

-

-

-

-

Toerisme

-

-

-

-

Natuur en Landschap

-

-

-

-

Monumenten en beeldkwaliteit

-

-

-

-

Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling

299

427

427

-

Duurzaamheid

-

-

-

-

Totaal Toevoeging reserves

641

769

913

143

Vergunningen en Toezicht  € 143.000 hogere toevoeging
Het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen was hoger dan voorzien waardoor meer leges zijn ontvangen. Deze opbrengsten worden, conform de door de raad vastgestelde systematiek, toegevoegd aan de reserve Egalisatie baten omgevingsvergunningen.

Toelichting Onttrekking Reserves

Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Onttrekking reserves

-364

-1.296

-995

301

Economie

-134

-205

-109

96

Vergunningen en toezicht

-20

-72

-71

1

Wonen

-15

-93

-90

4

Toerisme

-79

-54

-54

-

Monumenten en beeldkwaliteit

-

-

-

-

Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling

-50

-477

-477

-

Duurzaamheid

-65

-394

-194

200

Totaal Onttrekking reserves

-364

-1.296

-995

301

Economie en Duurzaamheid  € 301.000 lagere onttrekking
De lagere onttrekkingen zijn een gevolg van lagere uitgaven voor 1. duurzaamheidsvouchers huurders (zie toelichting lasten), 2. het in eigen beheer opstellen van het afwegingskader zonnevelden (zie toelichting lasten), 3. diverse activiteiten vanuit de duurzaamheidsagenda (zie toelichting lasten), en 4. het een jaar later starten met het afschrijven van de aanleg van het Warmtenet onder Schoterhoek II.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31