Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Economie, toerisme, natuur

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Economie

866

855

780

-75

Bedrijvigheid

801

790

720

-70

Ambulante handel

65

65

60

-5

Toerisme

190

165

154

-11

Bevordering toerisme

190

165

154

-11

Natuur en Landschap

87

87

62

-24

Natuur

66

66

48

-18

Landschap

21

21

14

-7

Duurzaamheid

65

580

303

-277

Duurzaamheid ontwikkeling

65

580

303

-277

Totaal Lasten

1.208

1.687

1.299

-388

Lasten thema Economie, toerisme, natuur € -388.000

Productgroep Economie € 75.000 voordeel
Het voordeel is ontstaan doordat de RES-bijdrage aan de regio Holland Rijnland (€ 28.000) is verantwoord onder duurzaamheid. Verder is geen gebruik gemaakt van een budget voor het Ondernemersfonds (€ 27.000). Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.

Productgroep Toerisme € 11.000 voordeel

Productgroep Natuur en Landschap € 24.000 voordeel
Doordat het biodiversiteitsonderzoek niet in 2021 is uitgevoerd maar in 2022 zal worden opgepakt, zijn minder kosten gemaakt.

Productgroep Duurzaamheid € 277.000 voordeel
Doordat minder 'vouchers' voor energiebesparende maatregelen zijn gebruikt door eigenaren van een huurwoning is € 54.000 van het budget niet benut. De RREW regeling loopt door in 2022 en wordt deels later besteed (€ 86.000). Verder is een voordeel van € 19.000 ontstaan doordat we het opstellen van een afwegingskader zonnevelden in eigen beheer doen en niet hebben uitbesteed. Het overige verschil is ontstaan doordat aan diverse activiteiten vanuit de duurzaamheidsagenda minder is besteed dan begroot. Het gaat hierbij onder andere om het werven en opleiden energiecoaches, algemene communicatie (doordat een subsidie voor communicatiedoeleinden is verkregen), minder gebruik van 'zelfbouw consulten voor kavelkopers en energieadvies voor monumenteneigenaren. In overleg met Ingrid hier nog de verantwoording van de wijze waarop dekking van de inzet fte duurzaamheid heeft plaatsgevonden. De raad heeft besloten om dit uit de duurzaamheidsreserve te doen, echter de kostenverdeelstaat is hier nog niet op aangepast.

Toelichting Baten

Baten

Thema Economie, toerisme, natuur

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Economie

-71

-71

-73

-2

Bedrijvigheid

-32

-32

-31

1

Ambulante handel

-39

-39

-41

-2

Toerisme

-

-

-

-

Bevordering toerisme

-

-

-

-

Duurzaamheid

-

-153

-173

-21

Duurzaamheid ontwikkeling

-

-153

-173

-21

Totaal Baten

-71

-224

-246

-22

Afwijking Baten thema Economie, toerisme, natuur € -22.000

Productgroep Economie € 2.000 voordeel

Productgroep Toerisme conform begroting

Productgroep Duurzaamheid € -21.000 voordeel
Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een, niet begrootte, subsidie verkregen voor adviesvragen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31