Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Begraafplaatsen/lijkbezorging

Begraafplaatsen in gemeentelijk beheer

4

st.

Gewenst kwaliteitsniveau
De algemene begraafplaatsen moeten aantrekkelijk zijn en een respectvolle uitstraling hebben. Een uitvaart, herdenking of bezoek moet zonder problemen kunnen plaatsvinden. De inwoners en nabestaanden moeten tevreden zijn over de kwaliteit. Voor de openbare gedeelten op- en rond de begraafplaatsen geldt het kwaliteitsniveau B (sober en doelmatig). Dit is gelijk aan het al het andere openbaar groen van de gemeente.

Maatschappelijke doelstellingen
Iedere inwoner, maar ook geïnteresseerden buiten onze gemeente, die na zijn overlijden begraven wenst te worden op een openbare begraafplaats dan wel na crematie bijgezet wil worden, moet hiervoor in de gelegenheid zijn.

Voortgang in de realisatie van de doelstellingen
Om goed vorm te kunnen geven aan de doelstelling is in 2021 het eerste beheerplan Begraafplaatsen opgesteld. Dit beheerplan is de leidraad voor de komende vijf jaar (2026) en geeft concreet vorm aan de realisatie door het uitvoeringsprogramma dat aansluit bij de doelstellingen.

Wat hebben we gedaan?
Inmiddels wordt er volop begraven op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats in Nieuwkoop er is een pad aangelegd. Er is veel aandacht voor het aanbrengen van beplanting op de begraafplaats die bijdraagt aan het verbeteren van de biodiversiteit. In de toekomst worden er meer mogelijkheden voor asbestemming mogelijk gemaakt op de begraafplaatsen. Ook is in 2021 het grootste deel van de begraafadministratie opnieuw geïnventariseerd en overgezet in I Begraven. Dit wordt in 2022 afgerond.

Beheerplan
Op 16 december 2021 is het beheerplan Begraafplaatsen 2022 - 2026 vastgesteld door de raad. Dit beheerplan geeft voor de komende vijf jaar nieuwe richting geven aan begraven binnen de gemeente. Hiermee is het beleid, het onderhoud en de nodige financiële middelen geregeld. De speerpunten van het beheerplan zijn:

  • Meer groen op de begraafplaatsen is goed voor klimaatadaptatie, verkoeling en verbetering van de biodiversiteit. Het draagt bij aan de sfeer op de begraafplaatsen en creëert een meer parkachtige omgeving.
  • Meer ruimte bieden voor ontmoeting en gedenken door bijvoorbeeld het maken van meer zitgelegenheid.
  • Goede toegankelijkheid voor iedereen (mensen met een rolstoel of rollator)

Financiële ontwikkeling
Vanaf 01-01-2022 start de Voorziening Begraven.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31