Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

Asfaltwegen            698.000 m2
Klinkerwegen            874.000 m2
Cementbeton                8.500 m2
Half verharding                4.800 m2

Bermen (incl. bloemrijk in de wijk)    1.000.000 m2

Hondenbeleid            
Bebording/palen         210 stuks

Straatmeubilair
Prullenbakken            374 stuks
Banken               296 stuks   
Picknicktafels            65 stuks
Hekwerken            14 kilometer         

Verkeer
Verkeersborden            4.100 stuks
Straatnaamborden         1.020 stuks
Bewegwijzering               545 stuks
Elektrische oplaadpalen            77 stuks (waarvan 54 Allego en 23 PARKnCHARGE)
Snelheidsdisplay’s               23 stuks
Verkeerstellers                  3 stuks

Gewenst kwaliteitsniveau
Het beheerplan is erop gericht de staat van wegen op het vastgestelde onderhoudsniveau te houden. Dit is kwaliteitsniveau ‘sober en doelmatig’, vergelijkbaar met niveau B volgens de CROW richtlijnen. Bij winkelcentra en ouderencentra kwaliteitsniveau ‘goed’, vergelijkbaar met niveau A. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding.

Voor onkruidbestrijding op verharding zorgen we voor een adequate, functionele aanpak, waarbij onkruid cyclisch wordt bestreden van de verharding met heet water. Ook dit draagt bij aan een duurzame instandhouding van het wegareaal.

De bermen maken onderdeel uit van de weg en kennen eveneens een onderhoudsregime. Het onderhoud van de bermen is gericht op de veiligheid van de weggebruikers. Daarnaast is het maaien van de bermen gericht, naast de veiligheid, op het vergroten van de biodiversiteit door het maaisel af te ruimen. Hierdoor ‘verschraalt’ de bodem waardoor bloemen en kruiden beter kunnen groeien en bloeien.  

Maatschappelijke doelstellingen
Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn, mobiliteit en de veiligheid van inwoners. Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren.

Wegen hebben een grote impact op het leefklimaat van aanwonenden. Er is diverse wetgeving met als doel het ontstaan van bovenmatige overlast of schade door geluid en trillingen te voorkomen. Ook is wettelijk geregeld dat weggebruikers de verharding veilig moeten kunnen gebruiken, zonder dat deze ongelukken of schades veroorzaakt. Wij passen deze wetgeving op juiste wijze toe en gaan zo op verantwoorde wijze om met het leefklimaat van onze inwoners. Bloemrijke bermen dragen bij een biodiverse beleving van het wegareaal.   

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Het vastgestelde kwaliteitsniveau in het Beheerplan wegen 2021 - 2025 sluit aan op de maatschappelijke doelstelling. Met de vaststelling van dit beheerplan is ook het budget dat jaarlijks nodig is om de wegen op het vastgestelde niveau te onderhouden geactualiseerd. In de doorrekening van dit budget is extra rekening gehouden met beleidsuitgangspunten voor belasting, geluidshinder en trillinghinder.

Beheer- en beleidsplan Wegen
Het beheer- en beleidsplan wegen 2021 - 2025 is op 3 juni 2021 vastgesteld. Bij het opstellen van dit beheerplan is invulling gegeven aan het levenscyclus beheer en is de projectplanning ingestoken op het borgen van integraliteit tussen de beheerdisciplines. Ook is invulling geven aan het verhelpen van de knelpunten die uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) naar voren kwamen.  De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn:

 • De wegen worden beheerd op kwaliteitsniveau;

A: voor winkelgebieden en locaties met voorzieningen voor ouderen.
B: voor alle overige wegen.

 • Voor de beheerstrategie is er invulling gegeven het levenscyclus beheer. Hierin is bepaald waar in de levenscyclus alle verhardingen zicht bevinden en het toekomstig onderhoud geprojecteerd voor de komende 25 jaar. Hiermee wordt het uit te voeren onderhoud geoptimaliseerd en de voorziening verantwoord.
 • groot onderhoud en reconstructies worden zoveel mogelijk wijkgericht en integraal gepland. Dit levert kansen op voor verschillende beheerdisciplines om elkaar te versterken in maatschappelijke uitdagingen als klimaatadaptatie en duurzaamheid. Ook is de uitvoeringsplanning van het beheerplan integraal afgestemd met de waterschappen en woningbouwvereniging.
 • Door de integrale afstemming tussen wegen en verkeer wordt de slagkracht vergroot van de aanpak van verkeersonveilige situaties. Daarnaast wordt het beleid doorgezet om de essentiële herkenbaarheidskenmerken van de snelheidsregiems te borgen binnen ons wegareaal. De hoeveelheid grijze wegen waarvan niet geheel duidelijk is welk snelheidsregiem van toepassing is worden hiermee verminderd.
 • Er wordt invulling gegeven aan duurzaamheid door op de projecten maatwerk te leveren op het gebied van klimaatadaptatie en circulariteit. In het beheerplan is budget opgenomen voor onderzoeken om dit maatwerk te kunnen leveren. Vanuit het handboek openbare ruimte wordt aangestuurd op toepassing van duurzame materialen.  
 • Door alle ontwerpen van het groot onderhoud en de reconstructies te toetsen op toegankelijkheid, wordt dit onderwerp beter geborgd binnen de projecten.
 • In overleg met de omgevingsdienst is besloten het deel van de Geerweg gelegen tussen de Paradijsweg en de gemeentegrens en het deel van de A.H. Kooistrastraat gelegen tussen de Kerkstraat en de Viergang te voorzien van geluidsreducerend asfalt. Hiermee is invulling gegeven aan het restant van de locaties die bij eerste inventarisatie naar voren kwamen vanuit de bronaanpak.

De uitgangspunten voor de bermen zijn opgenomen in het Beleids- en beheerplan Openbaar Groen 2021 - 2025.

Wat hebben we gedaan
De onderstaande groot, en planmatig kleinonderhoud projecten zijn in 2021 afgerond:

 • Groot onderhoud aan de parkpaden aan de Karhaak
 • Groot onderhoud aan de parkpaden park Buytenwech 2e fase
 • Levensduurverlengende maatregelen aan de Bosweg
 • Levensduurverlengende maatregelen aan Churchillaan, het Lange stuk, Roerdomlaan en Achterweg
 • Aanpassing parkeervakken Gruttohof
 • Levensduurverlengende maatregelen aan de Harsweg
 • Levensduur verlengende maatregel aan de Kerkweg

Van de onderstaande projecten en reconstructies is in 2021 de voorbereiding of de uitvoering gestart in 2022 worden deze projecten afgerond:

 • Groot onderhoud asfaltwegen Korteraar

De voorbereiding van dit werk is in 2021 gestart, en de uitvoering en afronding van het project vindt plaats in 2022

 • Groot onderhoud Oostkanaalkade:

Dit werk is in 2021 gestart, en word afgerond in het eerste kwartaal van 2022

 • Dijkverzwaring Hoekse Aarkade en Schilkkade

Dit is een samenwerking tussen waterschap en gemeente. De voorbereiding van het project heeft een lange doorlooptijd. In het eerste kwartaal van 2022 wordt met de uitvoering van de dijkverzwaring begonnen, om vervolgens de weg aan te leggen.

 • Dijkverzwaring Westveense kade

Dit is een samenwerking tussen waterschap en gemeente. De voorbereiding van het project heeft een lange doorlooptijd. In het eerste kwartaal van 2022 wordt met de uitvoering van de dijkverzwaring begonnen, om vervolgens de weg aan te leggen.

 • Reconstructie Vogelenbuurt

De uitvoering van dit werk is gestart in 2021, maar is jaar overschrijdend. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 afgerond.

 • Deelreparatie rijbaan Harsweg

De voorbereiding van dit werk is gestart in 2021. De uitvoering worden naar verwachting in maart 2022 gestart. De afronding van de werkzaamheden wordt eind juni verwacht.

 • Reconstructie restant Vijverhofpad

De voorbereiding van dit werk is eind 2021 gestart. Door de geringe omvang van dit project is de verwachting dat de werkzaamheden medio 2022 gereed zijn.

 • Planmatig klein onderhoud aan het Grutto en Akkermuntpad

Dit werk wordt naar verwachting medio april 2022 afgerond

 • Planmatig klein onderhoud aan Wandelpad de rietlanden

Dit werk wordt naar verwachting medio 2022 afgerond.

Vanuit het vorige beheerplan loopt de uitvoering van de onderstaande projecten over naar 2022

 • Reconstructie Langeraarseweg van dorpscentrum tot Vivero

Het project heeft vertraging opgelopen door werkzaamheden aan het kabel en leiding tracé door de nutsbeheerders.

 • Reconstructie Venenbuurt

De voorbereiding van dit werk is opgepakt in 2021, en inmiddels is de uitvoering gestart.

 • Groot onderhoud van de Gerberastraat

Het groot onderhoud van de Gerberastraat kon pas worden gestart zodra de eerdere fasen van de werkzaamheden in de wijk de Kuil gereed waren. Deze zijn in 2021 afgerond, en de werkzaamheden aan de Gerberastraat zijn inmiddels gestart.

Financiële ontwikkeling
Algemene opmerking: De opbrengsten uit vergunningen en/of instemmingsbesluiten vanuit het kabels en leidingen worden bij het afsluiten van de jaarrekening naar de voorziening Wegen geboekt ter compensatie van de gemaakte onderhoudskosten.

Stand voorziening onderhoud wegen

Grootboeknummer

Omschrijving

Omschrijving

Werk. bedr. saldo

0922099 - V015

VZ onderhoud wegen

Stand van de voorziening 1-1-2021

8.611.613

0922099 - V015

VZ onderhoud wegen

Uitgaven 2021 tlv de voorziening

439.930

0922099 - V015

VZ onderhoud wegen

Storting in voorziening 2021

1.597.235

Stand van de voorziening 1-1-2022

9.768.918

Voorziening toereikend: Ja

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31