Paragrafen

Paragraaf Financiering

EMU-saldo

Het zogenoemde EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid (ook wel financieringstekort, het begrotingstekort van de totale collectieve sector) is al jaren negatief. Overschrijdt het EMU-tekort in enig jaar de 2,5% van het BBP – de zogenoemde signaalwaarde – dan is een land verplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het tekort niet verder oploopt.

Anticiperend op een mogelijke toekomstige situatie waarin wel de norm van 2,5% overschreden wordt, zijn in bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeenten afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten leiden tot meer inzicht in de ontwikkeling van het EMU-saldo van gemeenten. Met ingang van de begroting 2008 moeten de gemeenten in dat verband in hun financiële verantwoording en begroting een prognose opnemen van hun eigen EMU-saldo. Voor Nieuwkoop ziet deze prognose er als volgt uit:

EMU-saldo (x € 1.000)

Realisatie 2021

Begroting 2022

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3.780

750

2

Mutatie (im)materiële vaste activa

19.026

17.666

3

Mutatie voorzieningen

-395

-3.064

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-11.427

-2.638

5

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

0

0

Berekend EMU-saldo

-4.214

-17.342

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31