Paragrafen

Paragraaf Financiering

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het wettelijk maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet stond de gemeente Nieuwkoop in 2021 toe de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 6,6 mln. te dekken met kortlopende geldleningen. Zodra de verwachting is dat deze limiet langer dan twee kwartalen wordt overschreden, wordt een langlopende geldlening aangetrokken.

Gelet op de lagere rente voor kredietfaciliteiten maakt de gemeente zoveel mogelijk gebruik van de toegestane norm.
In 2021 is de kasgeld limiet niet overschreden. In onderstaande tabel is een verantwoording per kwartaal opgenomen

Kasgeldlimiet 2021 per kwartaal

Q1

Q2

Q3

Q4

Gemiddeld saldo vlottende middelen

3.462

7.304

5.459

15.387

waarvan kortlopende schuld (kasgeldlening)

-5.000

-7.000

-

-

Kasgeldlimiet 2021 (per 1 januari)

6.565

6.565

6.565

6.565

Overschot t.o.v. kasgeldlimiet

5.027

6.869

12.024

21.952

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31