Jaarrekening

Toelichting op de balans

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Saldo 31-12-2020

Opgenomen leningen

Aflossing

Saldo 31-12-2021

Onderhandse leningen binnenland

14.236

23.700

-5.469

32.467

Waarborgsommen

10

-

10

14.246

23.700

-5.469

32.477

In 2021 is € 0.4 mln rente betaald over deze geldleningen.
Het kortlopende deel van de langlopende leningen bedraagt € 1.8 mln.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31