Jaarrekening

Toelichting op de balans

De gemeente heeft de volgende langlopende verplichtingen:

 • In 2018 zijn er contracten gesloten voor gas en elektra. De verplichting is aangegaan per 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Het contract kan daarna 6 x met een jaar verlengd worden (inmiddels is hier 3 x van gebruik gemaakt). De prijs is afhankelijk van marktomstandigheden en verbruik. Naar inschatting bedragen de kosten in totaal ca. € 500.000 per jaar.
 • In 2018 is er een contract gesloten voor de schoonmaak van diverse panden. Het contract gaat in op 1 januari 2019 voor de duur van twee jaar, tot en met 31 december 2020 (met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden). Van de optie tot verlenging is gebruik gemaakt en het contract is met een jaar verlengd tot 31 december 2021. De verplichting bedraagt ca. € 119.000 per jaar.
 • In 2017 is er een DVO gesloten voor de uitvoering van Werk en inkomen. De DVO is ingegaan op 1 januari 2018 voor de duur van drie jaar, tot en met 31 december 2020. Het contract is met een jaar verlengd tot 31-12-2021. Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw DVO afgesloten voor een onbepaalde looptijd. De verplichting bedraagt ca. € 1.300.000 per jaar.
 • In 2020 is er een DVO met de TWO/Holland Rijnland afgesloten voor uitvoering van jeugdhulp en het contract loopt tot en met 31-12-2021. De DVO is verlengt voor 2022 en vanaf 2023 treedt na verwachting de gemeenschappelijke regeling SOZ (Service Organisatie Zorg) in werking. De verplichting bedraagt ca. € 160.000 per jaar.
 • Voor het uitvoeren van de huishoudelijke ondersteuning is met ingang van 1 januari 2022 een raamovereenkomst gesloten voor een periode van drie jaar, tot en met 31 december 2024. Daarna is er een optie tot tweemaal verlenging van twee jaar. Er is een raamovereenkomst gesloten met drie leveranciers. Het betreft een overeenkomst zonder afname verplichting. Naar inschatting bedragen de kosten in totaal ca. € 1.425.000.
 • In 2021 heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het verstrekken van hulpmiddelen Wmo. De overeenkomst is gesloten met twee leveranciers met ingang van 1 januari 2022 voor een periode van drie jaar. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2024. Er is een optie tot twee maal verlenging van twee jaar. Naar inschatting bedragen de kosten in totaal ca. € 375.000.  
 • Na een Europese Aanbesteding is voor de uitvoering van de opdracht Ondersteuning Wmo een overeenkomst gesloten met de coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek. De overeenkomst is gesloten voor een periode van vijf jaar, Van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. Aansluitend is er een optie tot twee maal verlenging van drie jaar. De jaarlijkse verplichting voor de opdracht bedraagt ca € 2.700.000.
 • In 2017 is er een DVO gesloten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het DVO is ingegaan op 1 januari 2018 voor de duur van vijf jaar, tot en met 31 december 2022. De vergoeding wordt jaarlijks bepaald en is o.a. afhankelijk van het aantal aansluitingen.
 • In 2020 is er één leaseverplichting aangegaan voor 1 leaseauto. In 2021 zijn er nog 2 leaseauto’s bijgekomen. Voor iedere auto is een apart leasecontract gesloten met een looptijd van 60 maanden. De verplichting na balansdatum bedraagt € 67.000, tot einde looptijd.
 • Er is een DVO gesloten voor het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ met ingang van 1 januari 2013 voor onbepaalde tijd. De vergoeding wordt jaarlijks bepaald en is afhankelijk van de begroting van de gemeenschappelijke regeling.
 • In 2019 is er een contract gesloten voor leerlingenvervoer. Het contract is aangegaan per 1 augustus 2019 voor de duur van vier jaar, tot 1 augustus 2023. Er is een optie om het contract 2x te verlengen met 2 jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 550.000.
 • In 2017 is er een contract gesloten voor het onderhoud en beheer van de automatisering. Het contract is aangegaan voor de duur van vier jaar, tot 1 september 2021 (met een optie tot eenmalige verlenging van vier jaar). De jaarlijkse verplichting bedraagt € 500.000 per jaar.
 • Een aanvrager van een voorziening op grond van de WMO (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of beschermd wonen) moet een eigen bijdrage betalen. De berekening en inning van deze eigen bijdragen wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (die om privacyredenen beperkt is) is voor de gemeente ontoereikend om de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel, vast te stellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat de gemeente geen zekerheid kan krijgen over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen.
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31