Bedrijfsvoering

Financieel overzicht

Bedrijfsvoering

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-421

9.051

8.630

-381

9.366

8.985

40

315

355

Toelichting

Toelichting bij financiële ontwikkeling

LASTEN (€ 315.000 nadeel)

Thema kostenplaatsen (€ 440.000 voordeel) en bedrijfsondersteuning (€ 791.000 nadeel)
Via de voorjaarsnota is € 400.000 bijgeraamd vanwege inhuur derden wegens ziekte, tijdelijke invulling vacatures vanwege de krappe arbeidsmarkt en inhuur externe capaciteit en deskundigheid voor de aanbesteding van de financiële systemen. Daarnaast is € 39.000 bijgeraamd voor de centrumlocatie Nieuwveen. De uitgaven voor de inhuur voor de gehele organisatie zijn geboekt op de post bedrijfsondersteuning. Bij het opstellen van de decembernota werd er van uitgegaan dat een gedeelte van de kosten voor de inhuur van derden ten laste zou komen van de personeelsbegroting. De uitkomst van de cao gemeente onderhandelingen was destijds niet bekend. In januari 2022 is een nieuwe CAO afgesloten voor de sector gemeenten met een salarisverhoging met terugwerkende kracht. Deze bedragen zijn in januari alsnog ondergebracht in het werkelijke boekjaar.

BATEN (€ 25.000 nadeel)

Thema management en staf (€ 44.000 nadeel)
De lagere inkomsten hebben o.a. betrekking op de vergoedingen in verband met langdurig zieken.
De inkomsten zijn ter dekking van de inhuur.

Thema bedrijfsondersteuning (€ 23.000 voordeel)
Dit heeft o.a. te maken met werkzaamheden die de gemeente op grond van een DVO verricht (voor de behandeling van bezwaarschriften) door onze commissie bezwaarschriften. In 2021 zijn er meer uren afgenomen en dat levert een voordeel op.

RESERVES € 15.000 Lagere onttrekkingen
De lagere onttrekking wordt veroorzaakt door lagere kosten dan geraamd.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31