Bestuur en dienstverlening

Thema Openbare orde en veiligheid

Realisatie van het beleid

Overlastfeiten
Naast een sterk accent op coronamaatregelen is ook intensief ingezet op overlastfeiten. Parkeren, afval en hondenbeleid zijn de meest voorkomende vormen. Repressief handhaven is de uitzondering. Voorlichten, informeren en waarschuwen de regel.

High Impact Crime
Er waren weer (licht) minder inbraken, diefstal, vernielingen en overvallen. Voor de landelijke tendens wordt een verband gelegd met de maatregelen tegen Covid-19.

Ondermijning
In 2021 is de structuur voor criminaliteitsonderzoeken verder georganiseerd door middel van een Lokale Ondermijningstafel. Ondermijningsdossiers worden in dat overleg met alle relevante (publieke) partners afgestemd. Een effectieve aanpak zal meer inzet gaan vergen.

Huisvesting arbeidsmigranten
Er is een Regiegroep ingesteld om integraal samenhangend beleid te ontwikkelen met betrekking tot (de huisvesting van) arbeidsmigranten. Ook handhaving krijgt hiermee te maken, met name om overlast in de woonomgeving tegen te gaan.

Covid-19
Covid-19 heeft ook in 2021 een sterke stempel gedrukt op het toezicht op en de handhaving van de maatregelen tegen het virus. Ook al moesten er enkele sanctiebesluiten worden opgelegd, over het algemeen genomen worden de maatregelen spontaan goed nageleefd.

Woonoverlast (Buurtbemiddeling)
Eind 2021 is het Convenant voorkomen huisuitzettingen en woonoverlast getekend, onder andere door de woningbouwcorporaties die in Nieuwkoop werkzaam zijn. Inmiddels zijn de corporaties ook betrokken in het ambtelijke MDO-overleg. Partijen hebben zich daarbij  gecommitteerd aan gezamenlijke toepassing van het instrument Buurtbemiddeling. Voor de uitvoering daarvan wordt samengewerkt met Participe. Daarvoor worden nog nadere afspraken gemaakt, meer concreet ook over de kostenverdeling.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31