Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Actuele weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen dat kan worden ingezet om de financiële gevolgen van voorkomende risico’s op te vangen. Hiertoe behoren:

Omschrijving

Begroting
2021

Rekening 2021

Algemene reserve vrij besteedbaar

       20.781

18.894

Reserve weerstandsvermogen

3.000

3.000

Reserve Economie en toerisme

263

179

Reserve Wmo

90

90

Reserve LandschapsOntwikkelingsPlan

19

26

Reserve Monumentenzorg

143

196

Reserve Frictiekosten personeel

128

89

Reserve Duurzaamheid

2.463

2.391

Reservering woningbouw

2.834

3.460

Reserve Omgevingsvisie

26

58

Saldo meerjarenbegroting

29

-

Onvoorzien

20

-

Weerstandscapaciteit (x € 1.000)

29.796

28.383

Volgens de begroting 2021 voorspelde per 31 december 2021 een weerstandscapaciteit van ruim 29 mln.. Deze komt volgens deze jaarrekening uit op ruim 28 mln. Het verschil met de begroting bedraagt € 1,4 mln. Bij paragraaf 6.3 Toelichting op de balans zijn de mutaties op de reserves toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31